DAMLA ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ
Telefon: 0212 581 11 12
Mobil Tel: 0535 966 93 08Ana Sayfa Haberler Etkinliklerimiz Resim Galerisi Videolar İlanlar Bölümü İletisim
 
 »MENÜ
ANA MENÜ
    ATATÜRK KÖŞESİ
    DERNEK TÜZÜĞÜ
    YÖNETİM KURULU
    BANKA HESAP NO
    İLETİŞİM

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    DEFTERİ OKU
    DEFTERE YAZ

DİĞER BÖLÜMLER
    GAZİOSMANPAŞA
    SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ
    EĞİTİCİ OYUNLAR

 » GÜZEL SÖZ
Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir.
Buckel
 » İSTANBUL'DA HAVA
ISTANBUL
 » SON EKLENEN İLANLAR
DAMLA ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ-DERNEK TÜZÜĞÜ
 » DERNEK TÜZÜĞÜ

DAMLA ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ
 

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1­-
Derneğin Adı:
Damla Engelsiz Yaşam Derneği’dir.
Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.
Amblemi: Kırmızı renkte Türkiye haritası olup kırmızı hilal zemin içerisinde üst tarafta derneğin kısa adı DEY 2013 yazısı beyaz bastonlu bir görme engelli tekerlekli sandalye üzerinde adam figürü ve kulak figürü vardır. Harita üzerinde kırmızı bir çatı bulunmaktadır.
 
Madde 2-
Derneğin amacı:
Damla engelsiz yaşam derneği amacı gereği görme, işitme, süreğen ve sakatlıkla mücadele eder.
Tüm bu engelli gurubunun hak ve çıkarlarının, korunup geliştirilmesi ve yaşamın her alanındaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerinin giderilmesi, özel ihtiyaçları daimi dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması, özgürlüğün istismarına yönelik davranış ve kazanımlarla mücadele edilmesi, engelliği arttıran nedenlerin, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve gereken çalışmaların yapılmasıdır. Toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamaktır.
 
Madde 3-
Derneğin Çalışmaları:
Dernek ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;
A-   Eğitim çağındaki engelli çocukların engelli okuluna veya karma eğitimden faydalanabilecekleri tüm desteği vermek.
B-   Eğitim gören her engellinin ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek okullarda eğitim gören engellilere burs vermek.
C-   Engellilere yönelik işyeri ve atölyeler açmak.
D-   Engellilerin istihdamını temin etmek maksadı ile Türkiye iş kurumu, bölge çalışma müdürlüğü işveren mektupları vb. kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.
E-   Engellilerin yararlanacağı veya engellilerin tanıtımına katkıda bulunacak şekilde toplumun tümüne hitap edilecek sesli, dijital yada internet ortamında kütüphane kabartma yazı matbaası kurmak, kabartma sesli ve elektronik v.b. gibi formatlarda sürekli gazete, dergi çıkartmak, süresiz sesli ve görüntülü yayınlar yapmak.
F-   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek vb. zaruri ihtiyaç maddeleri, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak, dernek üyelerinin konut sahibi olmasını sağlamak için yapı kooperatifi oluşturmak, değişik alanlara yönelik döner sermeyeli kuruluşlar kurmak ve işletmek.
G-   İhtiyaç sahibi engellilere doğum, ölüm, sünnet, yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü sosyal nakdi ve ayni yardım yapmak.
H-   Derneğin amacı doğrultusunda yurt dışındaki aynı amaçlı derneklerle ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
İ-     Yaşlı ve kimsesiz bakıma muhtaç engelliler için barınma evleri açmak yada işletmek, kurulmuş olanlara ortak olmak.
J-    Derneğin amacı doğrultusunda, ülke çapında rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları açmak ve işletmek.
K-   Gerekli izinler alınmak kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinde ve yurt dışından bağış kabul etmek.
L-   Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, becerilerini sergilemek için kulüp ve benzeri oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, turneler, turnuvalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.
M- Derneğe gelir elde etmek, dernek bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına olanak sağlamak, engelli vatandaşlarımıza iş olanağı yaratmak üzere iktisadi işletme kurmak.
N-Derneğin amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve şubeler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla süreli veya süresiz yayın çıkarmak, dijital ortamda web sayfası, yayın hazırlamak ve kamuoyuna ulaştırmak veya Dernek amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapmak.
O- Dernek amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olmak, platform kurmak veya platformların kuruluşuna katılmak.
 
Madde 4-
FAALİYET ALANI:
Damla Engelsiz Yaşam Derneği yurt içinde ve yurt dışında açacağı şube ve temsilcilikleri ile faaliyette bulunur.
 
Üye olma Hakkı ve Üyelikten Çıkarılma:
Madde 5-
A-   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
B-   Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
C-    Üyeli başvurusunda bulunan engelli başvuru formunun yanı sıra engelli durumunu gösterir usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporunu veya başbakanlık özürlü kimlik kartını’da ibraz etmek zorundadır.
D-   Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
E-   Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.
 
 
Madde 6-
Üyelikten Çıkarılma:
Aşağıda sayılan durumlardan en az birinin tespiti halinde şube disiplin kurulunun önerisi, şube yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarma gerçekleşir;
A-   Her üye yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkabilir.
B-   Üyelikten kendi istekleriyle ayrılanlar, dernek veya bağlı kuruluşlardan hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
C-   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
D-   Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
E-   Dernek kurullarınca verilen kararlara uymamak.
F-   Derneği maddi ve manevi zarara sokacak davranışlarda bulunmak.
G-   Üyeliğe müracaatta dilekçe ve üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyanların tespit edilmesi.
Üyelikten çıkarılma kararı, şube yönetim kurulu tarafından uygulanır ve üye kayıt defterinden silinir.
Madde7-
DERNEĞİN YARDIM VE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULU:
Derneğin yardım ve hizmetlerinden öncelikli olarak üyelerimiz,
İlgili mevzuata göre alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş ve/veya başbakanlık özürlü kimlik kartını ibraz eden en az %40 ve üstü Engeli olan kişiler yararlanır.
 
Derneğin Organları:
Madde 8-
Derneğin Organları şunlardır:
A-   Genel Kurul
B-   Yönetim kurulu
C-   Denetleme kurulu
 
Genel Kurul
Madde 9-
Dernek genel kurulu, derneğin en üst ve yetkili organıdır.
A-   Genel kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur.
B-   Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki biçimde toplanır.
C-   Olağan Genel kurul toplantısı, üç yılda bir kez ağustos ayı içinde, yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
D-   Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı, denetleme kurulu veya genel kurula katılma hakkı olanların 1/5’nin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
E-   Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrılarının, üyelere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bildirilmesi zorunludur.
F-   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 
Genel Kurulun Toplantıya Çağrılma Usulü:
Madde 10-
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az 15 gün önce saati, yeri, gündemi, bir gazetede ilan edilerek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.
A-   İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla  olamaz.
B-   Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
C-   İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı  ay içinde yapılması zorunludur.
            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Yeter Sayısı:
MADDE 11:
Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
           
 Toplantının Yapılış Usulü:
            MADDE 12:
Genel kurul, yapılan çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunun düzenleyeceği listedeki adlarının önüne imza atmak suretiyle toplantı salonuna girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edilir.
            A. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
            B. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı  ve yeteri kadar yazman seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tutanaklar ve bütün belgeler yeni yönetim kuruluna teslim edilir.
 
  Toplantıda Görüşülecek Konular:
            MADDE 13:
Genel kurulda, esas olarak, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10′unun görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır.
 
 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
            MADDE 14:
Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülerek karara bağlanır:
            A- Yönetim ve denetleme kurulları tarafından sunulan faaliyet raporları, blanço, gelir-gider hesapları ve tahmini bütçeyi görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek veya ilgililer hakkında gereğinin yapılmasına karar vermek.
            B- Dernek tüzüğünü değiştirmek.
            C- Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki vermek.
            D- Derneğin çalışma alanıyla ilgili kurulan federasyonlara katılması ve ayrılması, uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
            E- Derneğin feshedilmesi.
            F- Yönetim ve denetim organlarının seçilmesi.
            G-Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin kendi görevleri ile ilgili olarak alacağı ücreti belirlemek, Personele veya yönetici olarak dernek ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak yönetim kurulu üyelerine verilecek maaş, yolluk, ücret, sosyal yardım v.b.nin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi ile bu kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
            H- Mevzuatça veya dernek tüzüğünce genel kurula yüklenen diğer görevler.
          I-Derneğin vakıf kurması.
             İ- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
  J- Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
K- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
L- Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
            Oylama Usulü:
            MADDE 15:
Genel kurulca yapılacak oylamalardan; yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oyla, derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3′ünün oyu ile diğer bütün kararlara ilişkin oylamalar oy çokluğu ve işârî oylama yöntemi ile yapılır. Oylamada eşitlik bulunması halinde oylama biçiminin tespiti genel kurula bırakılır.
 
            Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi:
            MADDE 16:
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır
           
 Yönetim kurulu:
            MADDE 17:
Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere, üç yıllık bir süreyle genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliklerinin boşalması durumunda, yönetim kurulu kararı ile listedeki yedek üyeler sıraları takip edilmek suretiyle çağırılırlar. Yedek üyelerin tamamının çağırılmasından sonra asil üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
            A. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda, kendi içinden bir genel başkan, bir genel sekreter, bir mali sekreter seçer. Yeteri kadar yeni sekreterlik oluşturabilir.
            B. Yönetim Kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Derneği idare, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim kurulu, bu görevini bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararına dayanmayan faaliyetlerinden bizzat sorumludurlar. Derneği borçlandırıcı her türlü işlem ve taahhüt, genel başkan, genel sekreter ve mali sekreterden en az ikisinin imzasını taşımalıdır. Bunun dışında tek imza ile yapılan her türlü borçlandırıcı işlem ve taahhüt derneği bağlamaz.
            C. Yönetim Kurulu, ayrıca bir davete gerek olmaksızın ayda bir kez toplanır. İşin hal ve icabı gereği veya geciktirilmesinde sakınca bulunan durumlarda yönetim kurulu her zaman olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnızca toplantıyı gerektiren konu görüşülür.
            D. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır, toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın kararı kabul edilir.
            E. Mazeretsiz veya üç kez üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde toplantıların 1/3′üne katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
        
     Yönetim kurulunun görevleri:
            MADDE 18:
Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
            A. Kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurulca kabul edilen karar, bütçe, programlara göre çalışmak.
            B. Faaliyet raporu, kesin hesap, gelir-gider, Bilanço raporları hazırlayarak genel kurula sunmak.
            C. Genel kurulun verdiği yetki ile yönetmelik ve genelgeler hazırlamak
            D. Genel kurulun verdiği yetki ile, menkul değerler, taşınmaz mallar edinmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya satın almak. Dernek için gerekli her türlü demirbaş almak, satmak, ıskat etmek.
            E. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
            F. Kanunla öngörülen defterleri tutmak.
            G. Dernekte ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak personeli tespit etmek, işe almak, işine son vermek, verilecek ücret ve sosyal yardımları belirlemek.
            H. Dernek yararına konser, piyango v.b. etkinlikler düzenlemek, lokal. Kültür merkezi, sanat galerileri v.b. yerler açmak ve işletmek.
            İ. Yönetim Kurulu kararı ile işlerin gerektirdiği miktarda parayı kasada bulundurmak.
            J. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
             Derneğin İç Denetimi:
            MADDE 19:
Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
             Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:
            MADDE 20:
A. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek.
            B. Derneğin yönetim kuruluna başkanlık etmek.
            C. Dernek adına basın toplantısı yapmak, açıklamalarda bulunmak.
            D. Yazışmalarda ilgili sekreterle birlikte imza atmak.
            E. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
 
            Genel Sekreterin Görevleri:
            MADDE 21:
 A. Derneğin iç ve dış bütün yazışmalarını yapmak.
            B. Derneğin iç düzenini sağlamak.
            C. Genel başkanın yokluğunda yönetim kuruluna başkanlık etmek ve genel başkana vekâlet etmek.
            D. Yönetim Kurulu gündemini hazırlayarak üyelere duyurmak.
            E. Dernek bünyesine ve yan kuruluşlarında çalıştırılanların özlük işlerini yürütmek.
            F. Genel başkanın ve yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
 
            Mali Sekreterin Görevleri:
            MADDE 22:
 A. Derneğin muhasebe işlerini yapmak.
            B. Derneğin aylık gelir-gider tablolarını hazırlayarak aylık olağan toplantılarda görüşülmek üzere genel başkana sunmak.
            C. Derneğin gelirlerini toplamak, harcamaların usule uygun yapılmasını sağlamak.
            D. Dernek hesaplarını her zaman iç ve dış denetime hazır tutmak.
            E. Genel kurula sunulacak Bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlamak.
            F. Yönetim kurulunun bilgisi dışında kasada yüz YTL.’den fazla para bulundurmamak.
            G. Derneğin mali kaynaklarının arttırılması, düzenli gelir elde edilmesi yolunda çaba harcamak.
 
            Denetleme Kurulu:                   
            MADDE 23:
 Denetleme kurulu, üç asil, üç yedek üyeden oluşmak üzere, üç yıllık bir süre ile genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeleri, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliklerinden toplanarak aralarından bir başkan seçerler.
 
            Denetleme Kurulunun Görevleri:
            MADDE 24:
 A. Dernek ve yan kuruluşlarının bütün işlem ve hesaplarını denetlemek, defterleri kontrol etmek.
            B. Üç yıllık yönetim ve mali denetim veya gelir-gider, Bilanço inceleme raporlarını genel kurula sunmak.
            C. En az altı ayda bir yönetim kuruluna denetim ve inceleme raporu sunmak.
            D. Dernek defterlerinin usule uygun tutulup tutulmadığını, dernek gelen-giden evrak ve her türlü belgelerinin, banka hesaplarının, kasada bulunan nakit para ve kıymetli evrakın düzenli olup olmadığını, harcamaların usule uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
            E. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
 
           
 
 
Denetleme Kuruluna Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu:
            MADDE 25:
Yönetim kurulu, denetleme kurulunun araştırma yapmak istediği konu ile ilgili sözlü ya da yazılı bilgi vermek ve gerekli belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Derneğin ve yan kuruluşlarının bütün personel ve organları, denetleme kuruluna bilgi vermek ve yardımcı olmak zorundadırlar.
 
            Tutulması Zorunlu Defterler:
            MADDE 26:
 Dernekçe tutulması zorunlu defterler şunlardır:
            A. Yönetim Kurulu karar defteri
B. Üye kayıt defteri
            C. Gelen-giden evrak defteri
D. İşletme hesabı defteri
E. Alındı belge kayıt defteri 
F. Demirbaş defteri.            
Yukarıdaki defterlerin tamamının Dernekler müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
MADDE 27:
Dernek aşağıda yazılı biçimlerde toplanır:
      A. Alım satım sözleşmesi yapmak, Hizmet sözleşmesi yapmak, kira sözleşmesi yapmak, eser sözleşmesi yapmak, karz akti yapmak.
      B. ipotek, gari-menkul veya menkul mal rehni
      C. Kambiyo senetleri v.b. yasa ve mevzuatın kendisine tanıdığı her türlü usulde borçlanır.
Derneğin borçlanmasına yönetim kurulu karar verir.
        
    Mali kaynaklar:
            MADDE 28:
 Derneğin mali kaynakları aşağıda gösterilmiştir:
            A. Üye aidatları. 
B. Bağış ve yardımlar: derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel  kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır, taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakit ve ayni yardımlar.
C. Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ve devletin yaptığı katkı ve yardımlar.     
D. Çıkarılacak süreli veya süresiz yayınlardan elde edilecek gelirler.  
E. Yemek, konser. Piyango v.b. sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.
F.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar.
G. Derneğin kurup işleteceği yan kuruluşların gelirleri.
H. Menkul kıymet ve gayrimenkullerden sağlanacak gelir.
 İ.  Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri
 J.  Diğer gelirler          
 
        
 
    Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi:
            MADDE 29:
Dernek tüzel kişiliği, aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:
               A. Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir, bunun için genel kurula katılma hakkı bulunanların en az 2/3′ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak, derneğin feshi kararının toplantıya katılanların 2/3′ü tarafından verilmesi zorunludur. Şu kadar ki, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu tam üye sayısının iki katından az olamaz. Durum,yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir.
            B. Dernek, Dernekler yasası ve ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen nedenlerlekendiliğinden dağılmış sayılır.
            C. Dernek, dernekler kanunu veya diğer kanunlarda öngörülen durumlarda mahkeme kararıyla kapatılabilir.
            D. Fesih, Kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında, derneğin mal varlığı ve alacaklarının kimlere bırakılacağına genel kurul karar verir. Fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu, derneğin bütün mal varlığını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını genel kurulca belirlenecek kuruma devreder.
        
 Son hükümler:
            MADDE 30:
 A. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, kendi görevleri ile ilgili olarak genel kurulun belirleyeceği ücreti, kendi görevleri dışında dernek ve yan kuruluşlarında fiilen çalışmaları halinde 657 veya 4857 sayılı kanunlar kapsamında bir işte çalışıyorlarsa yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti, aksi halde, 4857 ve 506 sayılı kanunlara göre işçi statüsünde yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti alırlar.
              B. Dernek ve yan kuruluşlarında istihdam edilecek personelin çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
C. Derneğe giriş aidatı yoktur. Derneğin üyelik aidatı yıllık 20 YTL.’dir. Genel kurul üyelik aidatını on katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
 
MADDE 31:
 Bu tüzükte yer almayan konularda dernekler kanunu ve bu kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici madde 1.
Derneğin ilk olağan genel kurulu yapılıncaya kadar, bu tüzüğün 14. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kurucular kurulu tarafından kullanılır.
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU:
 
1.Mehmet GÜBÜL          
2.Şenol DEMİRCAN        
3.Raşit GÜBÜL 
4.Ayşe ÇELİK 
5.Suat GÖKDAĞ    
 
 
 
 

Görüntülenme: 2777 kez